CHAMPA CITADELS: AN ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL STUDY

CHAMPA CITADELS: AN ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL STUDY
ĐỖ TRƯỜNG GIANG, YAMAGATA MARIKO, NGUYỄN VĂN QUẢNG, SUZUKI TOMOMI
From 2009 to 2012, a joint research team of Japanese and Vietnamese archaeologists led by the late A/P. Dr. Nishimura Masanari conducted surveys and excavations at fifteen sites around the Hóa Châu Citadel in Thừa Thiên Huế Province, which was built by the Champa people in the ninth century and re-used by the Việt people until the fifteenth century. This article introduces some findings from recent archaeological excavations
undertaken at three Champa citadels: Hóa Châu Citadel in Thừa Thiên Huế province, Trà Kiệu Citadel in Quảng Nam province, and Đồ Bàn Citadel in Bình Định province. Combined with historical material and field surveys, the paper describes the scope and structure of these ancient citadels of Champa, and it explores the position, role, and function of these citadels in the context of their own nagaras (small kingdoms) and of mandala Champa as a whole. Through comparative analysis, an attempt is made to identify key features of ancient Champa citadels in general.

LINK TO DOWNLOAD FULL PAPER (ENGLISH): https://www.academia.edu/40742718/Champa_Citadels_An_Archaeological_and_Historical_Study_English_

TẢI BÀI VIẾT BẰNG TIẾNG VIỆT TẠI ĐÂY: https://www.academia.edu/40719177/Champa_Ancient_Citadels_-_Th%C3%A0nh_c%E1%BB%95_Champa_in_Vietnamese_

Từ năm 2009 đến năm 2012, một nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà khảo cổ học người Việt Nam và người Nhật Bản dẫn đầu là cố PGS.TS. Nishimura Masanari đã tiến hành khảo sát và khai quật tại 5 điểm xung quanh thành Hóa Châu, tỉnh Thừa Thiên Huế, được xây dựng bởi người Champa vào thế kỷ thứ 9 và được sử dụng lại bởi người Việt cho đến thế kỷ thứ 15. Nghiên cứu này còn giới thiệu các phát hiện từ những cuộc khai quật
khảo cổ gần đây tại 3 thành Champa: Thành Hóa Châu, Thành Trà Kiệu ở tỉnh Quảng Nam, và Thành Đồ Bàn ở tỉnh Bình Định. Cùng với những tư liệu lịch sử và các cuộc khảo sát tại hiện trường, nghiên cứu mô tả phạm vi và cấu trúc của các thành cổ Champa, vị trí, vai trò và chức năng của các tòa thành này trong bối cảnh nagaras (danh xưng trong ngôn ngữ Sanskrit chỉ các tiểu quốc nhỏ) của chính họ và tổng thể mandala Champa cũng có nhiều khám phá thú vị. Từ phân tích so sánh các kết quả nghiên cứu tại ba di tích thành cổ Champa nói trên, bài viết này sẽ cố gắng xác định các đặc điểm riêng của các thành cổ Champa trên bình diện tổng quát.

 

 

 

 

 

 

One thought on “CHAMPA CITADELS: AN ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL STUDY

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s