Bac Akhar Thrah Cam

P1190945

TU DIEN CHAM VIET

TU HOC TIENG CHAM – MANG NGUOI CHAM

Akhar Thrah 7 Harei (Học chữ Cham “Akhar Thrah” trong 7 ngày) – Ikan di Ram

VOV4 CHAM

BÌNH THUẬN TV  CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG CHĂM

CHAMPA ON YOUTUBE

 

KADHA 2: Ina Akhar Cam

 

KADHA 3: Kadha Ew Gep

 

KADHA 4: Salam

 

KADHA 5: Adei Saai

 

KADHA 6: Ndom Ka Rup Pabhap

 

KADHA 7: Bar Dalam Panuec Cam

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s