Palei Cam

PALEI CAM - isvan

Palei Cam:

PALEI CAM DI NAGAR NINH THUAN

PALEI BAL RIYA: BỈNH NGHĨA

Bal Riya – Binh Nghia

PALEI BAMBLAP KLAK: AN NHƠN

PALEI PAMBLAP BIRUW: PHƯỚC NHƠN

PALEI CENG: LƯƠNG TRI

PALEI TABENG: THÀNH Ý

PALEI BAOH BINI: HOÀI TRUNG

PALEI DARA: NHƯ BÌNH (NHƯ NGỌC)

PALEI BAOH DANA: CHẤT THƯỜNG

Baoh Dana – Chat Thuong

PALEI MBLANG KAJAK: PHƯỚC ĐỒNG

PALEI CAOK: HIẾU LỄ

http://paleicaok.org/

PALEI BAOH DENG: PHÚ NHUẬN

PALEI HAMU TANRAN: HỮU ĐỨC

http://hamutanran.blogspot.sg/

PALEI THUER: HẬU SANH

LÀNG HẬU SANH PALEI THUER: XƯA VÀ NAY
PALEI DANAW PANRANG/ HAMU CRAUK: VĨNH THUẬN/ BÀU TRÚC

PALEI CAKLAING: MỸ NGHIỆP

PALEI BAL CAONG: CHUNG MỸ

PALEI CUAH PATIH: THÀNH TÍN

PALEI PATUH: TUẤN TÚ

PALEI RAM: VĂN LÂM

Palei Ram Youth

PALEI AYA LIU: PHƯỚC LẬP

PALEI PALAW: HIẾU THIỆN

PALEI PABHAN: VỤ BỔN

http://paleipabhan.wordpress.com/pabhan/

Các làng Chăm Ninh Thuận – Nghiên cứu địa danh học. Lý Tùng Hiếu

 

PALEI CAM DI NAGAR BINH THUAN

Nguồn gốc một số địa danh tại Ninh Thuận, Bình Thuận

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s