Diplomacy, Trade and Networks: Champa in the Asian Commercial Context (7th-10th Centuries)

Diplomacy, Trade and Networks: Champa in the Asian Commercial Context (7th-10th Centuries) Do Truong Giang LINK TO READ FULL PAPER: https://journals.openedition.org/moussons/3521?lang=en Abstracts  Previous studies of Champa history mainly based on an assumption that Champa was an “Indianized” kingdom who profoundly influenced by Indian civilization. Recent studies, however, have convinced that apart from Indian influence, Champa did benefit greatly from other civilization centers, especially China and Middle East. … Continue reading Diplomacy, Trade and Networks: Champa in the Asian Commercial Context (7th-10th Centuries)

Historiography of the “Indianization” in Ancient Southeast Asian History

Do Truong Giang

For those who studying the ancient history of Southeast Asia, Indianization of Southeast Asia is one of the outstanding issues and there is much controversy surrounding this subject. From the early twentieth century, researchers had deep concern about this subject and there were initial opinions. The presence of traces of Hindu temples, the distribution density of the Sanskrit inscriptions, mythological stories of Indian origin … has led researchers to the hypothesis of an Indianization era in Southeast Asia. In the general context of early Twentieth century, almost of Far East countries were colonies, the West as a civilized people, implementation of the colony, the researchers have been associated with a period in ancient history, Southeast Asia had been a colony of India, subject to invasion and rule of India dynasties. This perception has gradually changed with the appearance of new historical evidences and new insights, especially after World War II, when the Southeast Asian nations gained the independence and standing in a new position, the study of these countries also began to be re-examined.

Continue reading “Historiography of the “Indianization” in Ancient Southeast Asian History”

KỶ NGUYÊN THƯƠNG MẠI SỚM Ở ĐÔNG NAM Á (900-1300 CE): NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP MANDALA CHAMPA – PART 3

Download toàn bộ bài viết TẠI ĐÂY

Champa trong thế giới hải đảo Đông Nam Á

Trong suốt kỷ nguyên thương mại sớm, Champa đã thiết lập và duy trì các mối liên hệ đặc biệt mật thiết và hữu nghị với các mandala khác của vùng Đông Nam Á hải đảo (bao gồm vùng quần đảo Philipinnes ở phía Tây, thế giới Malayu ở phía Nam và cả đảo Hải Nam ở phía Bắc). Dựa trên những mối liên hệ tộc người, ngôn ngữ và văn hóa, Champa đã sớm có mối quan hệ với Java và Srivijaya ở phía Nam. Các hoạt động của thương nhân Champa ở đảo Java đã được ghi chép trong các bia ký Java.[1] Bia Nhan Biều của Champa (niên đại 908-911) cũng cho chúng ta biết được thông tin về hai phái đoàn ngoại giao của Champa được gửi tới Java (dưới tên gọi Yavadvipa) dưới thời vua Jaya Simhavarman. Các tài liệu Trung Hoa cũng cho chúng ta biết vè mối quan hệ mật thiết giữa Champa và Sanfoqi (Srivijaya) ở vùng Nam Dương. Trong các mối quan hệ này, nhân tố thương mại dường như là nhân tố quyết định và quan trọng nhất đối với mandala Champa. Không giống như sự căng thẳng và xung đột thường xuyên với các nước láng giềng là Đại Việt và Chân Lạp, Champa đã cố gắng giữ một mối quan hệ thân thiết và bền vững với các quốc gia vùng hải đảo. Các chính thể vùng hải đảo này trên thực tế là những thị trường lớn cung cấp các loại hàng hóa quan trọng cho mandala Champa, như là ngựa, hồ tiêu và đặc biệt là vàng. Continue reading “KỶ NGUYÊN THƯƠNG MẠI SỚM Ở ĐÔNG NAM Á (900-1300 CE): NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP MANDALA CHAMPA – PART 3”

Victor Lieberman. Strange parallels: Southeast Asia in global context, c.800-1830. Volume 2

Victor Lieberman. Strange parallels: Southeast Asia in global context, c.800-1830. Volume 2: Mainland Mirrors: Europe, Japan, China, South Asia, and the Island.Cambridge University Press, 2009.

By: Do Truong Giang, National University of Singapore Continue reading “Victor Lieberman. Strange parallels: Southeast Asia in global context, c.800-1830. Volume 2”