Vietnam History

VIETNAM BOOKS

Vietnam : Histoire et perspectives contemporaines 

 

VIETNAM WAR 

Phim tư liệu: chiến trường Việt Nam với 12 phần
Phần 1: Điện Biên Phủ sự kế thừa
http://www.youtube.com/watch?v=w03vq4…
Phần 2: Cuộc chiến không tuyên bố
http://www.youtube.com/watch?v=7gPOTe…
Phần 3: Tìm và diệt
http://www.youtube.com/watch?v=ie9y_Z…
Phần 4 : Thử thách tam giác sắt
http://www.youtube.com/watch?v=9G7_fj…
Phần 5 : Đếm ngược đến tết
http://www.youtube.com/watch?v=1V1fET…
Phần 6 : Tổng tấn công tết ( Mậu Thân)
http://www.youtube.com/watch?v=0uRodT…
Phần 7: Cuộc chiến trong khu phi quân sự (KPQS)
http://www.youtube.com/watch?v=YQWb8k…
Phần 8: Vây hãm ở Khe Sanh
http://www.youtube.com/watch?v=HuICMG…
Phần 9: Cuộc chiến trên không tại Việt Nam
http://www.youtube.com/watch?v=Mp7jRD…
Phần 10: Rolling Thunder
http://www.youtube.com/watch?v=xD-n4-…
Phần 11: Hòa bình trong danh dự
http://www.youtube.com/watch?v=TUuHHe…
Phần 12 (phần cuối) : Sự sụp đổ của Sài Gòn
http://www.youtube.com/watch?v=PQ2veG…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s